Shpallje për pranim

Aplikimi do të bëhet Online në linkun e mëposhtëm dhe një kopje e dokumentave të dorëzuara do të dërgohet në DPAP brenda datës 30 tetor 2019.
Për të aplikuar klikoni këtu
Për tu njohur me urdhrin dhe shpalljen për konkurim klikoni këtu