Vendimi i KM nr. 486, datë 17.06.2020 për tekstet shkollore

Publikohet Vendimi nr. 486, datë 17.06.2020 i Këshillit të Ministrave “Për shtypjen, botimin shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore të sistemit te arsimit parauniversitar”:

VKM nr.486, date 17.06.2020