Udhëzimi i MASR-së nr.20, datë 08.07.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr.13, datë 22.05.2019, “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lire pune në institucionet publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit ”Mësues për Shqipërinë””

Udhezimi-Nr.20.dt_.08.07.2020