NJOFTIM PËR SHPALLJEN 2 TË VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) TË DRAP FIER

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier, në zbatim të Ligjit nr.69/2012 “Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, VKM-së nr.99 datë 27.02.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar”, Udhëzimit nr.2 datë 28.01.2020 “Për procedurat e emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar” dhe shkresës me nr.1766 prot. datë 20.07.2020 të DPAP Tiranë, shpall vendin e lirë të punës për drejtor në Institucionin Publik të Arsimit Parauniversitar, IPAP.

SHPALLJE 2 E VENDIT TE LIRE PER DREJTOR IPAP