LAJMERIM PER FILLIMIN E PROVIMEVE TE SHTETIT NE MESUESI

Në zbatim të shkresës nr.4332, datë 13.08.2020, protokolluar në DPAP, me nr. prot 1962, datë 17.08.2020, Provimet e shtetit për profesionin e rregulluar të mësuesit do të zhvillohen duke filluar nga data 20.08.2020 e në vijim. Kandidatët do të marrin informacion për ditën dhe datën e provimit sipas një grafiku i cili do të gjendet në faqen zyrtare të QSHA-së.