SHPALLJE 6 E VENDIT TE LIRE PER DREJTOR IPAP

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier, në zbatim të Ligjit nr.69/2012 “Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, VKM-së nr.99 datë 27.02.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar”, Udhëzimit nr.2 datë 28.01.2020 “Për procedurat e emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar” i ndryshuar me Udhëzimin nr.7 datë 19.03.2020 të MASR si dhe bazuar në kërkesën e ZVAP Përmet – Këlcyrë me nr. 815 prot. datë 11.11.2020, protokolluar me tonën me nr. 964 prot datë 13.11.2020, shpall vendin e lirë të punës për drejtor në Institucionin Publik të Arsimit Parauniversitar, IPAP.

SHPALLJE 6 E VENDIT TE LIRE PER DREJTOR IPAP