AKSHI Administrator

Elementor #423

Në mbështetje të thellimit të reformave në arsimin parauniversitar, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin Parauniversitar, ASCAL në bashkëpunim me UNICEF dhe ASSA (Albanian Social Services Association) dhe DRAP FIER realizuan ciklin e parë të trajnimit për drejtuesit e rrjetit profesional që synojnë parandalimin e braktisjes shkollore. Më konkretisht, ky trajnim është bazuar në Manualin …

Elementor #423 Read More »

Njoftim

Bazuar në Urdhrin e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr.344, datë 19.08.2013 ‘’Për ngritjen e Njësisë së Shërbimit – PsikoSocial ‘’ indryshuar, pika 7 dhe në Dispozitat Normative  ‘’Për sistemin arsimor parauniversitar ‘’ 2013 të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Kreu IX, neni 62, pika 2, ZYRA ARSIMOTRE DIVJAKË shpall konkursin për një …

Njoftim Read More »