Anisa Sela

NJOFTIM PËR SHPALLJEN 3/2 TË VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) TË DRAP FIER

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier, në zbatim të Ligjit nr.69/2012 “Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, VKM-së nr.99 datë 27.02.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar”, Udhëzimit nr.2 datë 28.01.2020 “Për procedurat e emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik …

NJOFTIM PËR SHPALLJEN 3/2 TË VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) TË DRAP FIER Read More »

LAJMERIM PER FILLIMIN E PROVIMEVE TE SHTETIT NE MESUESI

Në zbatim të shkresës nr.4332, datë 13.08.2020, protokolluar në DPAP, me nr. prot 1962, datë 17.08.2020, Provimet e shtetit për profesionin e rregulluar të mësuesit do të zhvillohen duke filluar nga data 20.08.2020 e në vijim. Kandidatët do të marrin informacion për ditën dhe datën e provimit sipas një grafiku i cili do të gjendet në faqen …

LAJMERIM PER FILLIMIN E PROVIMEVE TE SHTETIT NE MESUESI Read More »

NJOFTIM PËR SHPALLJEN 2 TË VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) TË DRAP FIER

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier, në zbatim të Ligjit nr.69/2012 “Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, VKM-së nr.99 datë 27.02.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar”, Udhëzimit nr.2 datë 28.01.2020 “Për procedurat e emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik …

NJOFTIM PËR SHPALLJEN 2 TË VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) TË DRAP FIER Read More »