DRAPF

Udhëzimi i MASR-së nr.20, datë 08.07.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr.13, datë 22.05.2019, “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lire pune në institucionet publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit ”Mësues për Shqipërinë”” Udhezimi-Nr.20.dt_.08.07.2020

Njoftim për kualifikimin e mësuesve – 2020

Njoftohen të gjithë kandidatët për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2019-2020 se provimi me shkrim për kualifikimin do të zhvillohet në datën 20 korrik 2020, ora 10-12.30, në Tiranë, në mjedise të planiikuara nga Qendra e Shërbimeve Arsimore.

Njoftim për regjistrimet e reja me formularin A1/A1Z

Njoftojmë se QSHA ka miratuar periudhën e aplikimeve me formularët A1/A1Z, për MSH 2020, në datat 19 deri më 23 qershor 2020.  Të interesuarit që nuk kanë arritur të aplikojnë në afatet e mëparshme të mund të regjistrohen me formularët A1/A1Z nëpërmjet portalit e-Albania.al. Urdher aplikimet A1Z 19 deri 23 qershor 2020    

Njoftim për testimin e informatizuar për kandidatët e portalit “Mësues për Shqipërinë” 2020

Në zbatim të Udhëzimit të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Nr. 12, datë 27.02.2018 “Për organizimin e testimit të informatizuar të kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike, të arsimit parauniversitar”, i ndryshuar, ju bëjmë me dije se duke filluar nga data 24 qershor 2020 e në vazhdim, pranë Qendrës së Shërbimeve Arsimore …

Njoftim për testimin e informatizuar për kandidatët e portalit “Mësues për Shqipërinë” 2020 Read More »

Udhëzimi i MASR nr. 12, datë 18.5.2020, për mosorganizimin e provimit VANAF për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore prej COVID-19 1 UDHEZIM-NR.12-DATE-18.05.2020-PER-MOSORGANIZIMIN-E-VLERESIMIT-TE-ARRITJEVE-TE-NXENESVE-TE-ARSIMIT-FILLOR

Urdhri  MASR nr. 125, datë 29.5.2020 që shfuqizon urdhrin e mëparshëm për mbylljen e institucioneve arsimore për shkak të COVID-19 2 URDHER-NR.125-DATE-29.05.2020-PER-SHFUQIZIMIN-E-URDHRIT-NR.101-DATE-01.04.2020-PER-MBYLLJEN-E-INSTITUCIONEVE-ARSIMORE-PUBLIKE-DHE-JOPUBLIKE

Rregullorja e posaçme për zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2020 në kushtet e fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19 Urdher 114 – Rregullore per zhvillimin e MSH 2020  

Urdhri i MSHMS-së për lejimin e zhvillimit të procesit mësimor dhe provimeve të Maturës Shtetërore në institucionet e arsimit parauniversitar sipas përcaktimit të MASR-së   URDHRI-NR.1932-DATË-14.05.2020-TË-MINISTRIT-TË-SHËNDETËSISË-DHE-MBROJTJES-SOCIALE-”PËR-NJË-NDRYSHIM-NË-URDHRIN-NR.193-DATË-20.03.2020