Njoftim

Njoftim për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2020-2021. Të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret për dhënien e shkallëve të kualifikimit të përgatisin portofolin profesional sipas Udhezuesit Nr 4 datë 26.02.2021 duke respektuar afatet sipas shkresës...

Njoftim

“Thirrje e Veçantë 5” për vende të lira me afat të caktuar për punonjës të njesisë së Shërbimit Psiko-Social në ZVAP-të Mallakastër, Tepelenë dhe Sarandë në varësi të DRAP Fier.