Uncategorized

LAJMERIM PER FILLIMIN E PROVIMEVE TE SHTETIT NE MESUESI

Në zbatim të shkresës nr.4332, datë 13.08.2020, protokolluar në DPAP, me nr. prot 1962, datë 17.08.2020, Provimet e shtetit për profesionin e rregulluar të mësuesit do të zhvillohen duke filluar nga data 20.08.2020 e në vijim. Kandidatët do të marrin informacion për ditën dhe datën e provimit sipas një grafiku i cili do të gjendet në faqen …

LAJMERIM PER FILLIMIN E PROVIMEVE TE SHTETIT NE MESUESI Read More »

NJOFTIM PËR SHPALLJEN 2 TË VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) TË DRAP FIER

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier, në zbatim të Ligjit nr.69/2012 “Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, VKM-së nr.99 datë 27.02.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar”, Udhëzimit nr.2 datë 28.01.2020 “Për procedurat e emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik …

NJOFTIM PËR SHPALLJEN 2 TË VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) TË DRAP FIER Read More »

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) TË DRAP FIER

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier, në zbatim të Ligit nr.69/2012 “Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqiperisë” i ndryshuar, VKM-së nr.99 datë 27.02.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar”, Udhëzimit nr.2 datë 28.01.2020 “Për procedurat e emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik …

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) TË DRAP FIER Read More »

Udhëzimi i MASR-së nr.20, datë 08.07.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr.13, datë 22.05.2019, “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lire pune në institucionet publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit ”Mësues për Shqipërinë”” Udhezimi-Nr.20.dt_.08.07.2020

Njoftim për kualifikimin e mësuesve – 2020

Njoftohen të gjithë kandidatët për kualifikimin e mësuesve për vitin shkollor 2019-2020 se provimi me shkrim për kualifikimin do të zhvillohet në datën 20 korrik 2020, ora 10-12.30, në Tiranë, në mjedise të planiikuara nga Qendra e Shërbimeve Arsimore.

Njoftim për regjistrimet e reja me formularin A1/A1Z

Njoftojmë se QSHA ka miratuar periudhën e aplikimeve me formularët A1/A1Z, për MSH 2020, në datat 19 deri më 23 qershor 2020.  Të interesuarit që nuk kanë arritur të aplikojnë në afatet e mëparshme të mund të regjistrohen me formularët A1/A1Z nëpërmjet portalit e-Albania.al. Urdher aplikimet A1Z 19 deri 23 qershor 2020    

Udhëzimi i MASR nr. 12, datë 18.5.2020, për mosorganizimin e provimit VANAF për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore prej COVID-19 1 UDHEZIM-NR.12-DATE-18.05.2020-PER-MOSORGANIZIMIN-E-VLERESIMIT-TE-ARRITJEVE-TE-NXENESVE-TE-ARSIMIT-FILLOR

Urdhri  MASR nr. 125, datë 29.5.2020 që shfuqizon urdhrin e mëparshëm për mbylljen e institucioneve arsimore për shkak të COVID-19 2 URDHER-NR.125-DATE-29.05.2020-PER-SHFUQIZIMIN-E-URDHRIT-NR.101-DATE-01.04.2020-PER-MBYLLJEN-E-INSTITUCIONEVE-ARSIMORE-PUBLIKE-DHE-JOPUBLIKE