THIRRJE PËR DREJTUES SË NJËSISË SË SHËRBIMIT PSIKO-SOCIAL DRAP FIER

Hapet konkursi për drejtues të njësisë së shërbimit psiko-social në DRAP Fier, deri në datën 22.12.2022 pranohen aplikimit në adresën DRAPFier@arsimi.gov.al

Të interesuarit duhet të jenë pjesë e shërbimit psiko-social të DRAP Fier. dhe  të shprehin me e-mail interesin për pjesëmarrjen në konkurrim shoqëruar me dokumentacionin sipas bazës ligjore në fuqi, Urdhëri 313, datë 20.10.2020 “ Për organizimin dhe funksionimin e shërbimit psiko-social në IAP dhe procedurat e emërimit, pezullimit dhe largimit në shërbimin psiko-social”.