VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 15,09,2020, ZVAP LUSHNJE

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 15,09,2020, ZVAP LUSHNJE
Read More

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 15,09,2020, ZVAP ROSKOVEC

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 15,09,2020, ZVAP ROSKOVEC
Read More

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 15,09,2020, ZVAP DIVJAKË

VENDET E LIRA – PROVIZORE VITI MËSIMOR 2020-2021 datë 15,09,2020, ZVAP DIVJAKË
Read More

VENDET E LIRA VAKANTE / PROVIZORE PËR VITIN MËSIMOR 2020-2021 DRAP FIER

Vendet e lira DRAP Fier per vitin shkollor 2020-2021
Read More

Rezultatet përfundimtare të portalit ”Mësues për Shqipërinë” 2020

  REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË PORTALIT ”MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020   SKUALIFIKIMET PORTALI “MESUES PER SHQIPERINE” DRAP FIER
Read More
Rezultatet përfundimtare të portalit ”Mësues për Shqipërinë” 2020

SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 DRAP FIER

Rezultatet paraprake të portalit ” Mësues për Shqipërinë” 2020. Ditët e ankimimit për rezultatin do të jenë nga data 2…
Read More
SHPALLEN REZULTATET PARAPRAKE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË” 2020 DRAP FIER

SHPALLET RENDITJA E KANDITATËVE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PARALELE TË DETYRUESHME TË ZVAP FIER

REZULTATET E E KANDITATËVE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PARALELE TË DETYRUESHME TË ZVAP FIER I GJENI NË LINKUN E MËPOSHTËM….
Read More

NJOFTIM PËR SHPALLJEN 3/2 TË VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) TË DRAP FIER

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier, në zbatim të Ligjit nr.69/2012 “Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar,…
Read More
NJOFTIM PËR SHPALLJEN 3/2 TË VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) TË DRAP FIER

LAJMERIM PER FILLIMIN E PROVIMEVE TE SHTETIT NE MESUESI

Në zbatim të shkresës nr.4332, datë 13.08.2020, protokolluar në DPAP, me nr. prot 1962, datë 17.08.2020, Provimet e shtetit për profesionin e…
Read More

NJOFTIM PËR SHPALLJEN 2 TË VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR TË INSTITUCIONIT PUBLIK TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR (IPAP) TË DRAP FIER

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier, në zbatim të Ligjit nr.69/2012 “Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar,…
Read More

DREJTORIA RAJONALE
E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR FIER

AKTIVITETE

MULTIMEDIA