NJOFTIM PËR LËVIZJET PARALELE

DRAP Fier publikon njoftimin për lëvizjet paralele me dëshirë për punonjësit mësimorë të punësuar me kontratë pa afat. Njoftimi dhe procedura me dokumentacionin përkatës aksesohen me linkun: njoftimi lëvizje paralele