Mbështetur në Udhëzimin nr. 12, datë 10.06.2021, “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimit e portalit “Mësues për Shqipërinë”, neni 4, pika 3/c, DRAP Fier bën me dije rezultatin përfundimtar të vlerësimit të dosjeve pas ankimimit.

Njoftohen të gjithë kandidatët se rezultatet e vlerësimit janë pasqyruar dhe konfirmuar në portalin “Mësues për Shqipërinë” dhe mund t’i shohin në profilin e tyre. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/07/Rezultatet-përfundimtare-të-vlerësimit-të-dosjeve-të-kandidatëve-të-portalit-2023.pdf