Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier, në zbatim të Ligit nr.69/2012 “Për
Arsimin Parauniversitar në Republikën e Shqiperisë” i ndryshuar, VKM-së nr.99 datë
27.02.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Drejtorisë së
Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar”, Udhëzimit nr.2 datë 28.01.2020 “Për procedurat e emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik të arsimit
parauniversitar” dhe shkresës me nr.l766 prot. datë 20.07.2020 të DPAP Tiranë, shpall
vendin e lirë të punës për drejtor në institucionin publik të arsimit parauniversitar IPAP.

SHPALLJE E VENDIT TE LIRE PER DREJTOR TE INSTITUCIONIT PUBLIK TE ARSIMIT
PARAUNIVERSITAR (IPAP) TE DRAP FIER