NJOFTIM PËR REZULTATET PARAPRAKE TË VLERËSIMIT TË DOSJEVE TË KANDIDATËVE TË PORTALIT “MËSUES PËR SHQIPËRINË”, 2023

Mbështetur në Udhëzimin nr.12, datë 10.06.2021, “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimit e portalit “Mësues për Shqipërinë””, i ndryshuar, neni 4, pika 3, shkronja “c”, DRAP Fier ka vlerësuar dosjet e dorëzuara të kandidatëve për konkurrim në portalin 2023:

Njoftohen të gjithë kandidatët pjesëmarrës të shohin vlerësimin përkatës sipas treguesve në listën bashkëlidhur këtij njoftimi. http://fier.arsimiparauniversitar.gov.al/wp-content/uploads/sites/5/2023/07/Rezultatet-paraprake-të-vlerësimit-të-dosjes-Portali-2023-DRAP-FIER.pdf

Për çdo ankesë lidhur me vlerësimin duhet të plotësoni linkun e mëposhtëm deri në datën 14.7.2023:

Formulari i ankesave për vlerësimin e dosjes së portalit “Mësues për Shqipërinë” 2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV-NxS8CUZZEs2SZz0GufmchuWJU-8rtnWnMjyZUSeSNe-Fg/viewform?usp=sf_link